ලේසර් යන්ත්‍ර කර්මාන්ත ශාලාව

වසර 17ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

ෆයිබර් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය